Anita Lemmens

Verzekeringsmakelaar en kredietverlener

Home - Wetgeving - Informatiefiches

Anita Lemmens

AssurMiFID-gedragsregels

Anita Lemmens

Oppenstraat 266 3512 Stevoort
TEL: 011 31 60 60
GSM: 0476 32 66 63
FAX: 011 31 60 60
EMAIL: anitalemmens@telenet.be

Verzekeringsmakelaar 23474

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Melding van de buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij mijn kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as.

AssurMiFID-gedragsregels*

Mijn kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Begrip verzekeringsbemiddeling

Mijn kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

A : Ongevallen
B : Ziekte
C : Voertuigcasco
D : Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
E : Brand en aanverwante gevaren en natuurrampen
F : Andere schade aan goederen
G : BA motorrijtuigen
H : Algemene BA
I : krediet
J : Rechtsbijstand
K : Hulpverlening
L : Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen
M : Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen
N : Spaarplannen voor kinderen

1.3. Polisvoorwaarden

AG
AXA
BALOISE
LAR
DAS
DKV
OPTIMCO
ASSUDIS
DELA
PROTECT
ARENA
Jean Verheyen
Vander Haegen

2. Belangenconflictenbeleid

Fase 1 : Het identificeren van potentiële belangenconflicten;
ik stel een lijst op met opgave van de mogelijke belangenconflicten.

Fase 2 : Beheren van belangenconflicten;
indien het belangenconflict niet vermeden kan worden, beheer ik het. Dit betekent dat ik administratieve of organisatorische maatregelen neem om mijn dienstverlening op loyale, billijke en professionele wijze te garanderen in het belang van mijn cliënt. Ik zal nadien deze maatregel uitschrijven in een procedure. Indien er een belangenconflict optreed welke mij belet om loyaal, billijk en professioneel te handelen in het belang van mijn cliënt, dan onthoud ik mij van de dienstverlening.

Fase 3 : Transparantie;
indien het belangenconflict niet vermeden en niet opgelost kan worden door het volgen van de bestaande procedure dan informeer ik mijn cliënt hierover zodat hij kan beslissen om mijn dienstverlening al dan niet te laten doorgaan.

3. Vergoedingen, kosten & lasten

Inzake de vergoedingen wordt de informatieverstrekking omschreven in volgend artikel

artikel 7 - 21 februari 2014 - Koninklijk besluit inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft

De dienstverleners worden niet geacht zich op loyale, billijke en professionele wijze voor de belangen van cliënten in te zetten indien zij, voor de verrichting van een verzekeringsbemiddelingsdienst ten behoeve van een cliënt, een vergoeding of provisie betalen of ontvangen, dan wel een niet-geldelijk voordeel verschaffen of aannemen, tenzij het gaat om:

a : een vergoeding, provisie of niet-geldelijk voordeel betaald of verschaft aan of door de cliënt of een persoon die namens de cliënt handelt.

b : een vergoeding, provisie of niet-geldelijk voordeel betaald of verschaft aan of door een derde of een persoon die namens een derde handelt, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

i: vóór de verrichting van de desbetreffende verzekeringsbemiddelingsdienst moet de cliënt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling worden gedaan van het bestaan, de aard en het bedrag van de vergoeding, de provisie of het voordeel of, wanneer het bedrag niet kan worden achterhaald, van de berekeningswijze van dit bedrag.

ii: de betaling of verschaffing van de vergoeding, de provisie of het niet geldelijke voordeel moet de kwaliteit van de desbetreffende dienst ten behoeve van de cliënt ten goede komen en mag geen afbreuk doen aan de plicht van de dienstverlener om zich voor de belangen van de cliënt in te zetten.

c : passende vergoedingen die de verrichting van verzekeringsbemiddelingsdiensten mogelijk maken of daarvoor noodzakelijk zijn, zoals wettelijke heffingen, juridische kosten en herverzekeringspremies, en die van nature niet strijdig zijn met de plicht van de dienstverlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënten.

De dienstverlener mag, voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, b), i), in samengevatte vorm mededeling doen van de essentiële voorwaarden van de regelingen voor vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen, mits hij zich ertoe verplicht de cliënt desgevraagd nadere bijzonderheden te verstrekken, en deze verplichting ook nakomt.

Inzake de kosten en lasten werkt de FSMA nog aan een reglementering

Klachtenregeling verzekeringen

Melding van de buitengerechtelijke klachtenregeling:
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij mijn kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Toetreding Ombudsfin

Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 15-17 bus 8, tel. 02/545.77.70 - fax. 02/545.77.79 - ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be

Axa Optimco DKV LAR Vanderhaegen Assudis DAS Protect Arena Jean Verhaegen Baloise AG DELA

© 2019 Anita Lemmens - Op mijn online visitekaartje is het privacybeleid van toepassing
Alle rechten voorbehouden, Tekst & idee Anita Lemmens, Website Tim Vervoort